Gödselmedel

Uppgifter om tillförsel av gödselmedel till åkergrödor samt hantering och lagring av stallgödsel

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Gödselmedel har följande subregister:

Gödselmedel 2007-2013

Syftet med undersökningen är att få regionala data inom växtnäringsområdet som kan användas för att belysa jordbrukets miljöpåverkan. Statistiken visar användningen av växtnäringsämnen i stall- och mineralgödsel i olika grödor, samt ger information om hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI1001

Gödselmedel fr o m 2016

Syftet med undersökningen är att få regionala data inom växtnäringsområdet som kan användas för att belysa jordbrukets miljöpåverkan. Statistiken visar användningen av växtnäringsämnen i stall- och mineralgödsel i olika grödor, samt ger information om hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=MI1001