Specialskola

Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Specialskola har följande subregister:

Betyg åk 10

Registret innehåller uppgifter om betyg för elever som avslutat specialskolans årskurs 10. Uppgifter om betyg finns insamlat från och med 2006. Dock har förändringar i betygssystemet genomförts vilket försvårar betygsjämförelser över tiden.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0101

Elever

Registret över elever i spcialskolan innehåller bl.a. uppgifter om elevens bakgrund, vilken årskurs eleven går i, eventuellt språk eleven studerar samt utbildning och födelseland för elevens föräldrar.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0122