Nationellt kvalitetsregister för njurcancer
NSKCR

Alla nya primära fall av njurcancer hos kvinnor och män registreras. Även patienter som inte blir opererade redovisas, ofta är dessa biopsi-verifierade, men kliniskt bedömd njurcancer kan också inkluderas. Rapporten bygger på den primära handläggningen (primärregistreringen) vid urologiska eller onkologiska enheter. Både opererade och icke opererade patienter ingår i registret. Registret registrerar uppföljning efter fem respektive tio år efter diagnos för patienter utan metastaser vid primärdiagnosen. För patienter som opereras registreras separat kirurgiska kvalitetsvariabler och komplikationer inom 90 dagar från operationstillfället. Möjlighet finns också att rapportera in kirurgiska data vid operationer av misstänkt njurcancer men där det visar sig vara benigna tumörer. Detta för att kunna följa upp alla komplikationer och utfall vid all njurtumörkirurgi vid ett sjukhus och inte enbart kirurgi vid diagnosen njurcancer. Data från alla sjukhus i landet som primärt handlägger njurcancer ingår i registret.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/njure/kvalitetsregister

Syfte

En grundtanke med registret är att faktorer av betydelse för den enskilda individen med njurcancer ska belysas. Registerdata ger möjligheter att på ett objektivt och standardiserat sätt följa vårdkedjan från diagnos och behandling till eventuellt återfall (lokalt eller med fjärrmetastaser). Skillnader mellan regioner och vårdgivare kan kartläggas och relatera till aktuella, nationella och internationella riktlinjer och kvalitetsmål. Därtill utgör registret en grund för forskning.