NREV
Nationellt kvalitetsregister för esofagus- och ventrikelcancer

Registret omfattar diagnostik, behandling och viss uppföljning av esofagus - eller ventrikelcancer i Sverige.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/matstrupe-och-magsack/kvalitetsregister

Syfte

Registret har för avsikt att spegla vårdförloppet i Sverige för patienter som insjuknar i de vanligaste formerna av matstrups- eller magsäckscancer (adenocarcinom eller skivepitelcancer, men inte GIST, sarkom, melanom). Data omfattar ledtider och modaliteter för utredning, behandling och uppföljning, behandlingsrekommendation och om denna fattats vid multidisciplinär konferens (MDK). Vidare finns data kring kurativ eller palliativ behandlingsintention, onkologisk, kirurgisk, viss palliativ behandling eller ingen behandling alls. Uppföljningsdata finns för kort och långtidsöverlevnad, behandlingskomplikationer, livskvalitet och patientens upplevelse av sin behandling (PROM, PREM) samt enklare hälsoekonomisk registrering (EQ-5D). Patologisk anatomiskt diagnos (PAD) för tumörerna registreras. Därtill utgör registret en grund för forskning.