Årlig energistatistik

Statistiken ska belysa tillförsel och användning av el-, gas- och fjärrvärme, kostnader och intäkter, bränsleförbrukning samt teknisk utrustning i kraftstationer mm.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Årlig energistatistik har följande subregister:

Elnätföretag

Belysa den del av undersökningen som hämtar data från elnätföretag. Data belyser användningen av el för olika typer av brukare, branschvis samt för permanenta bostäder och fritidshus. I statistiken redovisas riket. Data utgör också underlag för SCB:s Kommunala och regionala energistatistik. I de fall nätföretaget bedriver fjärrvärmeverksamhet inhämtas också data gällande den.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0105

Elprod., elhandel, fjärrvärme

Belysa den del av undersökningen som hämtar data från elproducerande företag (ej industriföretag), elhandelsföretag (inom bransch och till slutkund), fjärrvärmeföretag samt elproducerande företag med fjärrvärmeproduktion (ej industriföretag).

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0105

Elproducerande industriföretag

Belysa den del av undersökningen som hämtar data från industriföretag med värmekraft- och vattenkraftproduktion. Data inhämtas om elproduktionen, bränsleanvändning samt vissa rörelseintäkter och rörelsekostnader avseende verksamheten för elproduktionen. Om elproduktion saknas referensåret ska ändå enkät besvaras för uppgifter till annan undersökning, ISEN.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0105

Vindkraft

Syftet med vindkraftsstatistik är att redovisa installerad effekt, antal kraftverk
och elproduktion från Sveriges vindkraftverk. Statistiken redovisas på
nationell-, läns- och kommunal nivå.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0105