Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Syftet med undersökningen är att hämta information om kostnadsutvecklingen på trädbränsle- och torvpriser, som fått allt större betydelse i det svenska energisystemet. Insamlingen görs på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet. Undersökningen omfattar cirka 160 företag/arbetsställen som förbrukar trädbränslen eller torv.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser har följande subregister:

Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Syftet med undersökningen är att skatta medelpriser för vissa trädbränslen samt torv som används för energiändamål hos svenska industrier och energiproducenter. Medelpriser skattas och publiceras på riksnivå. Data direktinsamlas kvartalsvis vad gäller uppgifter om förbrukat bränsle samt total kostnad för förbrukat bränsle för sju bränsleslag.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=EN0307