Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
BPSD

BPSD-registret är ett Nationellt Kvalitetsregister som används i vården av personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. BPSD betyder Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och ökad risk för död. Registerarbetet bygger på ett multiprofessionellt teamarbete. Genom regelbundna registreringar kartläggs personens symtom med hjälp av NPI NH-skalan (Neuropsychiatric Inventory Scale – Nursing Home) och genom en enklare checklista utesluts tänkbara och/eller behandlingsbara orsaker. För att minska och förebygga de symtom som uppmärksammats, skrivs en bemötande- och kommunikationsplan att använda i mötet och det dagliga arbetet med personen. Individanpassade vårdåtgärder ordineras av det multiprofessionella teamet och prövas under en bestämd tid. Utvärdering görs genom att processen kontinuerligt upprepas och anpassas efter personens behov och sjukdomsutveckling. Registret innehåller också uppgifter om läkemedelsordinationer och diagnoser och data som kan följas över tid samt på olika nivåer (enhet, kommun, län, rike). En sekundär vinst med att arbeta med registret är att verksamheterna uppnår högre kompetens, struktur i arbetet och rapporterad förbättrad arbetsmiljö. Utdata visualiseras på olika nivåer och via ett unikt digitalt verktyg integrerat i registret kan verksamheterna på ett enkelt sätt arbeta med förbättringsarbete.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://bpsd.se/

Syfte

Det primära syftet är att tillhandahålla data att användas för systematisk och fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring av vården för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Därtill utgör registret en grund för forskning.