Luftvägsregistret
LVR

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma (barn och vuxna) och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Registreringar sker både vid primärvården och den organspecifika öppenvården. För KOL registreras också patienter som vårdas på sjukhus på grund av en försämring (exacerbation). Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos, exacerbationer, behandling, samsjuklighet och provresultat som exempelvis lungfunktionsvärden och allergitester. Vidare finns uppgifter om självrapporterade symtom som samlats in med Asthma Control Test (ACT) och COPD Assessment Test (CAT).

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://lvr.registercentrum.se/

Syfte

Syftet med Luftvägsregistret är att kvalitetssäkra astma- och KOL-vården genom att utvärdera om nationella vård- och behandlingsrekommendationer följs - lokalt, regionalt och nationellt. Luftvägsregistret ger således underlag för förbättringsarbeten och kunskap om given vård och behandling är jämlik i Sverige. Ytterligare ett syfte är att utgöra underlag för forskning.

Subregister

Luftvägsregistret har följande subregister:

Astma, öppen vård, barn

Uppföljning av barn, d v s personer yngre än 18 år, diagnosticerade med astma och som behandlats i öppen vård.

Referensperiod

Astma, öppen vård, vuxna

Uppföljning av vuxna, d v s personer 18 år eller äldre, diagnosticerade med astma och som behandlats i öppen vård.

Referensperiod

KOL, sluten vård

Uppföljning av personer diagnosticerade med KOL och som behandlats i sluten vård.

Referensperiod

KOL, öppen vård

Uppföljning av personer diagnosticerade med KOL och som behandlats i öppen vård.

Referensperiod