Luftvägsregistret
LVR

Registerhållande organisation

Västra Götalandsregionen

Webbplats

https://lvr.registercentrum.se/

Beskrivning

Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma (barn och vuxna) och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Registreringar sker både vid primärvården och den organspecifika öppenvården. För KOL registreras också patienter som vårdas på sjukhus på grund av en försämring (exacerbation). Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos, exacerbationer, behandling, samsjuklighet och provresultat som exempelvis lungfunktionsvärden och allergitester. Vidare finns uppgifter om självrapporterade symtom som samlats in med Asthma Control Test (ACT) och COPD Assessment Test (CAT).

Syfte

Syftet med Luftvägsregistret är att kvalitetssäkra astma- och KOL-vården genom att utvärdera om nationella vård- och behandlingsrekommendationer följs - lokalt, regionalt och nationellt. Luftvägsregistret ger således underlag för förbättringsarbeten och kunskap om given vård och behandling är jämlik i Sverige. Ytterligare ett syfte är att utgöra underlag för forskning.