Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT är ett Nationellt Kvalitetsregister för elektrokonvulsiv terapi (ECT) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS). ECT är effektivt vid flera svåra psykiska sjukdomar och används främst vid svår depression. Uppgifterna omfattar diagnoser, symptom, utförd ECT, läkemedel, behandlingsutfall och biverkningar. Sedan 2018 samlar registret in motsvarande uppgifter vid behandling med rTMS men data avseende rTMS visualiseras inte ännu i RUT.

Registerhållande organisation

Region Örebro län

Webbplats

https://ect.registercentrum.se/

Syfte

Syftet är att utveckla och säkra vårdens kvalitet vid behandling med ECT och rTMS genom att samla in och analysera patientdata, samt att genom nationell statistik bidra till att tillgången till behandling blir mer likvärdig och att behandlingarna ges till patienter som har god nytta. Registret används också för forskning om behandlingarnas effekter. Målet är förbättrad effekt och minimerade biverkningar.

Subregister

Kvalitetsregister ECT har följande subregister:

Gles

Fortsättnings-ECT (continuation-ECT) innebär att man upp till en period om upp till sex månader efter en indexserie ger ytterligare utglesade behandlingar (mellan en behandling per vecka till en behandling per månad), i syfte att bibehålla ett behandlingssvar av en index-serie. Fortsättnings-ECT-serier registreras som gles serie i registret. Underhålls-ECT (maintenance-ECT) innebär att man under en period som överstiger 6 månader efter en index-serie ger ECT (mellan en behandling per vecka till en behandling per månad) i syfte att förebygga insjuknande i en ny episod. Underhålls-ECT serier registreras som gles serie i registret.

Referensperiod

Tät

ECT ges upprepat i en behandlingsserie (index-serie) till dess att remission (frånvaro av symtom, frihet från sjukdom) inträder eller till bedömningen görs att behandlingen ej kan ge ytterligare symtomlindring. Vanligen ges två eller tre ECT/vecka. Vid ytterst svåra och livshotande tillstånd såsom t.ex. vid katatoni kan ECT ges dagligen. Index-serier registreras som tät serie i registret.

Referensperiod

Uppföljning

Socialstyrelsens rekommendation är att patienter som behandlats med ECT ska följas upp strukturerat cirka 6 månader efter avslutad ECT. 6-månadersuppföljningen är utformad som en enkät som besvaras av patienten. Vanligen skickas enkäten hem till patienten med svarskuvert.

Referensperiod