Registerdata för integration

Sveriges regering behöver kunna ge riksdagen en samlad redovisning om integrationen i Sverige på nationell, regional och lokal nivå. Därför har SCB uppdraget att sammanställa och presentera de data om integration som finns i myndighetens register.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Registerdata för integration har följande subregister:

Registerdata för integration

Registerdata för integration (RegInt) tar fram statistik med koppling till integration. Statistiken kan visas utifrån kön, ålder, utbildningsnivå, födelseregion, vistelsetid i Sverige och skäl till invandring. Det går att titta på statistik för hela riket, länen och kommunerna, men även för delområden.

Det finns statistik från 1997 och den uppdateras kontinuerligt. Med hjälp av statistiken går det att se förändringar i integrationen mellan två tidpunkter.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=AA0003