FASIT

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

FASIT har följande subregister:

Arbetslöshetsregister

Registret innehåller uppgifter som används vid simulering av ersättning från a-kassa, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning samt avtalsersättningar vid arbetslöshet i FASIT-modellen.

Uppgifter finns för varje enskilt arbetslöshetsfall under året, då en individ kan ha flera arbetslöshetsfall och simuleringen görs för re-spektive fall.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Barnregister

Registret innehåller alla barn under 21 år och används vid simuleringen av barnbidrag, flerbarnstillägg och underhållsstöd. Varje rad i datasetet innehåller en rad per vuxen-barn.

Varje vuxen (biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare, betalningsmottagare) som har någon koppling till barnet finns med en gång per barn och varje barn finns med en gång per vuxen.
Eftersom även barn med studiehjälp behövs i simuleringarna av flerbarnstillägg hämtas alla barn under 21 och inte bara barn under 16. Studiehjälp kan fås upp till och med första kalenderhalvåret då personen fyller 20 år.

För att få information om i hur stor utsträckning föräldrarna delar barnbidraget eller ej har vi tagit del av information från Försäkringskassan över vilka som är betalningsmottagare för barnet.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Delägare i handelsbolag

Registret är ett av FASIT:s hjälpregister och innehåller information om delägare i handelsbolag för att kunna simulera beskattning av dessa

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Enskilda näringsidkare

Registret är ett av FASIT:s hjälpregister och innehåller information om enskilda näringsidkare för att kunna simulera beskattning av dessa.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Familjehushållsregister

Information på familjehushållsnivå. Innehåller ca 80 variabler varav de flesta är bakgrundsvariabler som används vid simulering av transfereringar på familjehushållsnivå, såsom bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Föräldrapenningsregister

Registret kommer från Försäkringskassan och innehåller information om alla föräldrapenningsfall för basåret och tidigare år. Uppgifterna används för att simulera ersättning till de föräldrar som har tagit del av föräldraförsäkringen under basåret.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Individregister

Registret är ett av FASIT:s grundregister och innehåller information om individer. Registrets individer hämtas från Inkomst- och taxeringsregistret.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Register över K10

Registret är ett av FASIT:s hjälpregister och innehåller information om individer som har kvalificerade andelar i fåmansföretag för att simulera beskattning av fåmansföretag.
(K10 är benämningen på den deklarationsblankett som används av dessa delägare.)

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Register över K10A

Registret är ett av FASIT:s hjälpregister och innehåller information om individer som har kvalificerade övriga delägarrätter i fåmansföretag för att simulera beskattning av fåmansföretag.
(K10A är benämningen på den deklarationsblankett som används av dessa delägare.)

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Register över K5/K6

Registret är ett av FASIT:s hjälpregister och innehåller information om bostadsförsäljningar för att kunna simulera kapitalvinst/-förlust och uppskovsbelopp.
(K5 resp. K6 är benämningen på de deklarationsblanketter som används vid försäljning av bostad (K5 för småhus, K6 för bostadsrätt)

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Sjukpenningsregister

Registret innehåller uppgifter som används vid simulering av sjuk- och rehabiliteringspenning. Uppgifter finns för varje enskilt sjukfall under året, då en individ kan ha flera sjukfall och simuleringen görs för respektive fall. Uppgift om sjuklönedagar hämtas från sjuklönestatistiken (SCB) som är en urvalsundersökning. För de som vi inte har någon sjuklöneinformation om imputeras denna uppgift.
Registret är indexerat på BIDNR.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106

Tandvårdsregister

Hjälpregistret används för simulering av tandvård och skapas utifrån uppgifter som respektive tandläkare rapporterat in till Försäkringskassan.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HE0106