Kostnader för skolväsendet

Kostnader och intäkter för skolväsendet. Uppgiftslämnare är huvudmän, kommuner, landsting, fristående skolor, och olika statliga huvudmän. Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syfter med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering nationell och lokalt.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Kostnader för skolväsendet har följande subregister:

Kostnader för skolväsendet

Kostnader och intäkter för skolväsendet. Uppgiftslämnare är kommuner, kommunalförbund, landsting, same- pch specialskola, fristående skolor samt svenska utlandskolor. Uppgifterna utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet med uppföljningssystemet är att det ska ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering nationell och lokalt.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=UF0107