Tonsilloperationsregistret

Tonsilloperationsregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister som samlar in data om genomförda operationer på både barn och vuxna. Registret innehåller information om indikation, operationstyp och operationsteknik, de vanligaste komplikationerna och hur besvären som föranledde operationen ändrats efter operationen.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://ton.registercentrum.se

Syfte

Tonsilloperationsregistrets syfte är att öka sjukvårdens effektivitet och stärka patientsäkerheten genom att minska andelen postoperativa komplikationer (blödning, smärta, infektion) samt att öka operationens effektivitet mätt som självrapporterad symtomfrihet.

Subregister

Tonsilloperationsregistret har följande subregister:

Patientenkät uppföljning efter 30 dagar

Enkäten tillskickas patienten antingen i brev eller i e-post 30 dagar efter operationen. Patienten (eller vårdnadshavaren) ombes svara på en rad frågor om huruvida problem uppstått med blödning, smärta eller infektion efter operationen.

Referensperiod

Patientenkät uppföljning efter 6 mån

Enkäten tillskickas patienten antingen i brev eller i e-post 6 månader efter operationen. Patienten (eller vårdnadshavaren) ombes ange i vilken grad de besvär som föranledde operationen är borta.

Referensperiod

Peroperativ enkät

Enkäten fylls i av opererande läkare i direkt anslutning till operationen. Demografiska data registeras tillsammans med information om typ av operation och operationsteknik. Information om komplikationer som inträffat under vårdtiden anges också.

Referensperiod