U-CAN
Uppsala/Umeå Comprehensive Cancer Consortium

Forskningsprogrammet U-CAN är en infrastruktur för cancerforskning. U-CAN samlar in och strukturerar journaluppgifter, enkätsvar, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter. Information och prov samlas in longitudinellt (före, under och efter cancerbehandling) inom följande diagnosområden: kolorektalcancer, hematologiska maligneteter och lymfom, hjärntumörer, neuroendokrina tumörer, prostatacancer, bröstcancer, gynekologisk cancer, lungcancer, matstrupe- och magsäckscancer, cancer hos organtransplanterade, lever- och pankreascancer samt öron-, näsa, och halscancer. I RUT finns U-CAN:s biobanksprovsamling beskriven.

Registerhållande organisation

Region Uppsala

Webbplats

https://www.u-can.uu.se/

Syfte

Syftet med U-CAN är att tillgängliggöra prov och data för forskare och företag i syfte att utveckla nya diagnostikmetoder, möjliggöra tidig upptäckt av cancer, samt att förutse den mest effektiva behandlingen på individuell nivå.

Subregister

U-CAN har följande subregister:

U-CAN Gynekologisk cancer - Uppsala Biobank

Prospektiv longitudinell insamling av blod, vävnad och information från vuxna patienter med gynekologisk cancer (ICD C51-58)

Referensperiod

U-CAN bröstcancer - Uppsala Biobank

Prospektiv longitudinell insamling av blod, vävnad och information från vuxna patienter med bröstcancer (ICD C50). vävnadsprover från nyupptäckta bröstcancrar samt blod- och serumprover. (UCAN)

Referensperiod

U-CAN hematologiska maligniteter - Uppsala Biobank

Prospektiv longitudinell insamling av blod, vävnad och information från vuxna patienter med hematologiska tumörer inklusive lymfom (ICD C81-96). Översiktligt tas blodprov och benmärgsprov vid diagnos, i samband med behandlingar, vid uppföljningar samt vid eventuellt återfall. Vid diagnos tas vid även salivprov som används som normalprov för DNA. (UCAN)

Referensperiod

U-CAN hjärntumörer - Uppsala Biobank

Prospektiv longitudinell insamling av blod, vävnad och information från vuxna patienter med hjärntumörer (ICD C71-72). Blodprov tas som separata forskningsprover vid inskrivningen. (UCAN)

Referensperiod

U-CAN kolorektalcancer - Uppsala Biobank

Prospektiv longitudinell insamling av blod, vävnad och information från vuxna patienter med kolorektalcancer (ICD C18-20). De prover som tas inom diagnosområdet är biopsier vid rektoskopi, fiber- och coloscopi, tumörvävnad vid operation samt blodprover. (UCAN)

Referensperiod

U-CAN lungcancer - Uppsala Biobank

Prospektiv longitudinell insamling av blod, vävnad och information från vuxna patienter med lungcancer (ICD C34) Blodprover tas innan start av behandling samt vid återbesöket efter avslutad behandling. (UCAN)

Referensperiod

U-CAN neuroendokrina tumörer - Uppsala Biobank

Prospektiv longitudinell insamling av blod, vävnad och information från vuxna patienter med neuroendokrina tumörer. Prover som samlas in inkluderar vävnadsprover vid operation och biopsier, samt blodprover. De tumörer som ingår är NET från buken, inkluderande tumörer utgående från ventrikel, duodenum, tunntarm, appendix, tjocktarm, rektum och pankreas, men även binjuretumörer, såväl feokromocytom som barktumörer. Även paragangliom ingår, liksom medullär tyroideacancer.

Referensperiod

U-CAN prostatacancer - Uppsala Biobank

Prospektiv longitudinell insamling av blod, vävnad och information från vuxna patienter med prostatacancer (ICD C61). Blodprov från samtliga patienter som genomgår prostatabiopsi. (UCAN)

Referensperiod