U-CAN
Uppsala/Umeå Comprehensive Cancer Consortium

Registerhållande organisation

Region Uppsala

Webbplats

https://www.u-can.uu.se/

Beskrivning

Forskningsprogrammet U-CAN är en infrastruktur för cancerforskning. U-CAN samlar in och strukturerar journaluppgifter, enkätsvar, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter. Information och prov samlas in longitudinellt (före, under och efter cancerbehandling) inom följande diagnosområden: kolorektalcancer, hematologiska maligneteter och lymfom, hjärntumörer, neuroendokrina tumörer, prostatacancer, bröstcancer, gynekologisk cancer, lungcancer, matstrupe- och magsäckscancer, cancer hos organtransplanterade, lever- och pankreascancer samt öron-, näsa, och halscancer. I RUT finns U-CAN:s biobanksprovsamling beskriven.

Syfte

Syftet med U-CAN är att tillgängliggöra prov och data för forskare och företag i syfte att utveckla nya diagnostikmetoder, möjliggöra tidig upptäckt av cancer, samt att förutse den mest effektiva behandlingen på individuell nivå.