Intäkter och kostnader flerbostadshus

Huvudsyftet är att framställa statistik om intäkter, drifts- och underhållskostnader och för framställande av driftnetton avseende flerbostadshus.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Intäkter och kostnader flerbostadshus har följande subregister:

Allmännyttiga bostadsföretag

Beskriva den del av undersökningen som avser allmännyttiga bostadsföretag, per årgång i registerversioner.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0301

Bostadsrättsföreningar

Beskriva den del av undersökningen som avser bostadsrättsföreningar, per årgång i registerversioner.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0301

Privatägda flerbostadshus

Beskriva den del av undersökningen som avser privatägda flerbostadshus per årgång i registerversioner.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=BO0301