Utrikeshandel med varor

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Utrikeshandel med varor har följande subregister:

Extrastat, löpande priser

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder utanför EU. Extrastat är registerbaserade statistikuppgifter som vi erhåller från Tullverket. Uppgifterna har sitt ursprung i de import- och exportdeklarationer som ska redovisas av den som importerar varor från eller exporterar varor till icke EG-länder (tredje land). SCB får data från Tullverket 2 gånger per månad. SCB publicerar en gång per månad.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HA0201

Intrastat, löpande priser

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder inom EU. Intrastat är en cut-off-undersökning som genomförs av SCB. Företag med handel över ett visst tröskelvärde är skyldiga att lämna införsel- och utförseluppgifter när de för in varor från annat EG-land (EU:s skatteområde) eller ut varor till annat EG-land. Sveriges medlemskap i EU har medfört att SCB infört helt nya system jämfört med åren före 1995 för att kunna publicera uppgifter över utrikeshandeln fr.o.m. januari 1995.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HA0201

Volymutveckling i fasta priser

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor i fasta priser. SCB publicerar volymindexberäkningar en gång per kvartal.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=HA0201