Inkvarteringsstatistik

Syftet med inkvarteringsstatistiken är att ge dataunderlag för turist-information i Sverige och utlandet genom löpande bevakning av utvecklingen av boendet på kommersiella anläggningar. Den utgör också en beståndsdel i beräkningarna av resenäringens effekter på ekonomi och sysselsättning.

Registerhållande organisation

SCB

Subregister

Inkvarteringsstatistik har följande subregister:

Camping

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges Officiella Statistik och genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Tillväxtverket.

Sedan 2008 ingår uppgifter om svenska campinganläggningar i inkvarteringsstatistiken. SCB samlar månatligen in uppgifter såsom kapacitet och beläggning på svenska campingplatser.

Campingstatistiken är ett kraftfullt underlag för att påvisa utveckling, sysselsättning och ekonomiska effekter på turismbranschen i allmänhet och på campingbranschen i synnerhet.

Inkvarteringsstatistiken publiceras i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats, www.scb.se/NV1701.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV1701

Hotell, stugbyar och vandrarhem

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges Officiella Statistik och genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Tillväxtverket.

I syfte att producera inkvarteringsstatistik håller SCB ett register över landets hotell, stugbyar, vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande.

Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter om antal gäster, antal övernattningar, gästernas hemland och fördelning på målgrupp (hotell) samt total logiintäkt.

Resultatet av undersökningen publiceras i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats, www.scb.se/NV1701.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV1701

Privata stugor och lägenheter

Inkvarteringsstatistiken ingår i Sveriges Officiella Statistik och genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Tillväxtverket.

Som en del av inkvarteringsstatistiken samlar SCB, sedan 2003, in uppgifter om förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) månadsvis.

Statistiken bidrar med viktig kompletterande information till övrig turiststatistik, vilken används flitigt av turistaktörer för analys och planering av turistverksamhet i Sverige.

Resultatet av undersökningen publiceras i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats, www.scb.se/NV1701.

Referensperiod

Webbplats

https://metadata.scb.se/?produkt=NV1701