Andningssviktregistret
Swedevox

Swedevox är ett Nationellt Kvalitetsregister för patienter som startar behandling med hemsyrgas eller hemventilator i Sverige. Registret innehåller uppgifter om vårdkontakter, diagnos, behandling och vissa provresultat (såsom lungfunktion och blodgaser). Vidare finns uppgifter om patientens upplevelser sin hälsa och livskvalitet som samlats in via frågeformulär. Swedevox innehåller dessutom användning av CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) för behandling av sömnapnéer, men detta visualiseras för närvarande inte i RUT.

Registerhållande organisation

Region Skåne

Webbplats

https://www.ucr.uu.se/swedevox/

Syfte

Syftet med Swedevox är att kvalitetssäkra behandling av kronisk lung- eller andningssvikt med hemoxygen eller hemrespirator, att få mer kunskap om faktorer som leder till andningssvikt och hur den bäst behandlas. Ytterligare ett syfte är att utgöra underlag för forskning.