RiksSår
Nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår

RiksSår är nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår. Registrering i RiksSår sker vid två tillfällen. Den första registreringen gäller bakgrundsinformation (t ex ålder, sårduration, sårstorlek) och sårdiagnos, den andra registreringen avser uppföljning av utförd behandling och dess resultat (t ex läkningstid, antibiotikaförskrivning).

Registerhållande organisation

Region Jönköpings län

Webbplats

https://www.rikssar.se/

Syfte

RiksSår syftar till att öka kunskapen om svårläkta sår för att uppnå likvärdig behandling i hela Sverige. RiksSår syftar dessutom till att utveckla process och resultatmått efter relevanta evidensbaserade åtgärder och utgöra underlag till forskning, verksamhetsutveckling och kliniskt förbättringsarbete.