Nationella vaccinationsregistret
NVR

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) är ett hälsodataregister som används för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram samt covid-19-vaccinationer. Alla vaccinationer inom nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot covid-19 ska rapporteras till NVR. Rapporteringen är obligatorisk och regleras i lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. Registret innehåller uppgifter om vaccinationsdatum, person-id, vaccin, satsnummer, ansvarig vårdgivare och den vaccinerades folkbokföringsort (aktuell och vid vaccinationstillfället). För covid-19-vaccinationer finns även dosnummer.

Registerhållande organisation

Folkhälsomyndigheten

Webbplats

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/

Syfte

Syftet med NVR är att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram och covid-19-vaccinationer. Därtill utgör registret en grund för forskning.