Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP
GallRiks

Registerhållande organisation

Region Jönköpings län

Webbplats

https://www.ucr.uu.se/gallriks/

Beskrivning

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks) är ett webbaserat nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP). Registret innehåller uppgifter om operationstyp, anestesi samt postoperativt utfall vid såväl gallstenskirurgi som den endoskopiska åtgärden ERCP. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelse av sin livskvalitet och hälsa insamlat.

Syfte

Syftet med GallRiks är att bidra till en mer likformig och evidensbaserad handläggning av gallstenssjukdomen med avseende på operationsindikation och val av kirurgisk teknik samt att utgöra grund för forskning.