Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP
GallRiks

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks) är ett webbaserat nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP). Registret innehåller uppgifter om operationstyp, anestesi samt postoperativt utfall vid såväl gallstenskirurgi som den endoskopiska åtgärden ERCP. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelse av sin livskvalitet och hälsa insamlat.

Registerhållande organisation

Region Jönköpings län

Webbplats

https://www.ucr.uu.se/gallriks/

Syfte

Syftet med GallRiks är att bidra till en mer likformig och evidensbaserad handläggning av gallstenssjukdomen med avseende på operationsindikation och val av kirurgisk teknik samt att utgöra grund för forskning.

Subregister

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP har följande subregister:

ERCP

Intraoperativa uppgifter vid endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP) såsom indikationer, operationstyp, patientkarakteristika, anestesi samt postoperativt utfall och komplikationer.

Referensperiod

ERCP - Uppföljning efter 30 dgr

Postoperativ uppföljning 30 dagar efter endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP)

Referensperiod

Operation

Intraoperativa uppgifter vid gallstenskirurgi,såsom indikationer, operationstyp, patientkarakteristika, anestesi samt postoperativt utfall och komplikationer.

Referensperiod

Operation - PROM

Patientrapporterade mått (PROM), SF-36, inrapporterade före eller eller efter gallstenskirurgi.

Referensperiod

Operation - Uppföljning efter 30 dgr

Postoperativ uppföljning 30 dagar efter gallstenskirurgi.

Referensperiod