Senior alert

Registerhållande organisation

Region Jönköpings län

Webbplats

https://www.senioralert.se/

Beskrivning

Senior alert är ett Svenskt Nationellt Kvalitetsregister som följer den vårdpreventiva processen för äldre utifrån områdena trycksår, undernäring, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion (I Metadatabasen finns ej blåsdysfunktion med). Variabler för riskbedömningar, bakomliggande orsaker, åtgärder och uppföljning av åtgärder finns att tillgå.

Syfte

Registrets syfte är att ge verksamheterna möjligheter att följa sina resultat i den vårdpreventiva processen, genomföra förbättringar och göra nationella jämförelser. Därtill utgör registret en grund för forskning.