Senior alert

Senior alert är ett Svenskt Nationellt Kvalitetsregister som följer den vårdpreventiva processen för äldre utifrån områdena trycksår, undernäring, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion (I Metadatabasen finns ej blåsdysfunktion med). Variabler för riskbedömningar, bakomliggande orsaker, åtgärder och uppföljning av åtgärder finns att tillgå.

Registerhållande organisation

Region Jönköpings län

Webbplats

https://www.senioralert.se/

Syfte

Registrets syfte är att ge verksamheterna möjligheter att följa sina resultat i den vårdpreventiva processen, genomföra förbättringar och göra nationella jämförelser. Därtill utgör registret en grund för forskning.