Nationellt kvalitetsregister Kronisk Lymfatisk Leukemi
KLL - registret

Nationellt kvalitetsregister kronisk lymfatisk leukemi (KLL) inkluderar nydiagnostiserade fall av KLL från år 2007 och framåt. Data insamlas avseende diagnostik, behandling och uppföljning. Prognostiska markörer som klinisk stadieindelning, FISH och cytogenetiska avvikelser registreras innan behandling startas. Sedan 2019 sker vid registrering av behandling, uthopp till Läkemedelsregistret. Detta innebär att behandlingar samt respons kan rapporteras fortlöpande.

Registerhållande organisation

Karolinska Universitetssjukhuset

Webbplats

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/kronisk-lymfatisk-leukemi-kll/

Syfte

Syftet med ett nationellt register är att säkerställa att samtliga patienter i landet erhåller likvärdig utredning, behandling och uppföljning utifrån rekommendationer i det nationella vårdprogrammet. Registret utgör också en god grund för kvalitativa förbättringsarbeten samt forskning.