Registret över totalbefolkningen (RTB)

Registerhållande organisation

SCB

Beskrivning

Registret över totalbefolkningen (RTB) är ett individregister hos SCB som innehåller demografisk information om den folkbokförda befolkningen i Sverige. Exempel på uppgifter i registret är kön, ålder, födelseland, medborgarskap och olika slags relationer mellan make/maka och barn/förälder. Dessutom finns register över demografiska händelser såsom födelser, dödsfall, civilståndsändringar, inrikes och utrikes flyttningar.

Syfte

RTB:s huvudsakliga syfte är att utgöra underlag för den officiella befolknings- och hushållsstatistiken. RTB används ofta inom demografisk och medicinsk forskning.