Fördelar med att ansluta register till Metadataverktyget

Det innebär flera fördelar för en registerhållande myndighet eller organisation att ansluta sitt register till Metadataverktyget. Att ansluta ett register till Metadataverktyget innebär att registret, tillsammans med informatiker hos Vetenskapsrådet, på ett standardiserat sätt och enligt FAIR-principerna, gör utförliga metadata- och semantiska beskrivningar av registret. Dessa beskrivningar upprättas och hålls aktuella i ett samordnat system. Detta gör registerverksamheterna mindre personberoende och registerinnehållet mer tillgängligt för de syften och avnämare som registret och myndigheten eller organisationen är till för.

Då Metadataverktyget använder sig av metadataramverket GSIM kommer registret att struktureras enligt en internationell standard. Att använda standardiserade sätt för att beskriva sitt register är ett viktigt steg till att skapa möjligheter till interoperabilitet. Även om ett register beskriver sitt innehåll på svenska, så kan så kallad semantisk mappning till internationella ontologier och terminologier genomföras för ett register. Sådan mappning möjliggör maskinläsbarhet och flerspråkighet på de språk som ontologierna eller terminologierna implementerat. Registrets innehåll blir då jämförbart med register och andra datakällor som är strukturerade enligt kompatibla metadatastandarder.

Att ansluta ett register

För att ansluta ett register till Metadataverktyget behöver en överenskommelse om samarbete med Vetenskapsrådet göras. Den registerhållande myndigheten eller organisationen behöver avsätta tid och resurser för att sammanställa och strukturera respektive registers innehåll efter ett av Vetenskapsrådet framtaget format. I anslutningsarbetet behöver kompetens i form av verksamhetsexpertis och registerkunskap delta. Från Vetenskapsrådet deltar informatiker som leder och coachar arbetet. Arbetet sker i workshop-format men det krävs att registret utför eget arbete mellan dessa workshops.

Ett register publiceras i Metadataverktyget först efter att behörig företrädare för den registerhållande myndigheten eller organisationen har gjort en kvalitetsgranskning av informationsmodellerna och givit sitt godkännande. Efter publicering åtar sig den registerhållande myndigheten eller organisationen att underhålla sin metadata i Metadataverktyget för att bibehålla dess aktualitet.

Är du intresserad av att ansluta ditt register till Metadataverktyget? Ta kontakt med oss på registerforskning@vr.se.

Just nu har vi många intresserade register som vill ansluta sig till Metadataverktyget och anslutning sker löpande.

Vetenskapsrådet utvecklar just nu ett särskilt systemstöd, RUT Management, som i framtiden ska underlätta för registerhållande myndigheter och organisationer att underhålla sin metadata i Metadataverktyget.