Tillgänglighet för rut.registerforskning.se

Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi

 • rekommenderade webbläsare
 • hur rut.registerforskning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
 • kända tillgänglighetsproblem
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rekommenderade webbläsare

Rekommenderade webbläsare är de två senaste versionerna av Chrome, Safari, Firefox och Edge.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Den inloggade delen av RUT-systemet utgörs till stor del av grafisk presentation av stora mängder data. Detta kan vara otillgängligt för användare med skärmläsare.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rut.registerforskning.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via vårt formulär så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Avsaknad av alternativtexter

 • Alternativtext saknas för logotyp i sidfoten på inloggningssidan
 • I verktyget, i inloggat läge saknas alternativtexter för
  • hjälpknappen i sidhuvudet
  • ”tag-bort"-funktionen i urvalslistor
  • stängfunktion för pop-up fönster
  • öppna/stäng-fliken för urvalslistor och informationspanelen för variabler och begrepp.

Brist i information om sidors olika delar och komponenter

Röststyrning och förståelse för innehållet försvåras genom avsaknad av etiketter och strukturell information.

Etiketter saknas för

 • zoom-funktionen i den interaktiva grafiken
 • ”fälla-ut-knappen” för listning av variabler på objekttyper
 • kryssrutor i listor för att välja variabel till urvalslista
 • knappen för att ”skapa ny urvalslista”
 • stäng-krysset för popupfönster för "Kodlistor" och ”Information om behandling av RUT-användares personuppgifter”.

Tolkning av sidans struktur försvåras genom att

 • söksidan i RUT har list-punkter som inte ligger i en lista
 • knapp "spara" för att spara ny urvalslista är etiketterad som länk men är en knapp
 • vissa rubriker i pop-up-fönstren för variabelbeskrivning och i registerbeskrivning är semantiskt kodade som vanlig

text och rubriker som är visuellt dolda, syns för användare.

Brister i kontrast mellan text och bakgrund

 • Vissa texter, bland annat text på den ”flik” som är öppen samt länk till "Urvalslistor" i huvudmenyn har låg kontrast

mellan text och bakgrund

Brister i möjlighet till tangentbordsnavigering

Tangentbordsnavigering försvåras gemon att

 • tab-ordningen är ologisk
 • markering av vad som är i fokus är otydlig eller saknas
 • fokus läggs på element som är dolda
 • det inte går att tabba sig fram till sökfunktionen i sidhuvudet.

Sidans språk saknas i koden, för hela eller delar av sidan

Språkmärkning (lang="sv") saknas i den del av systemet som är bakom inloggning. Namnet på verktyget på sidan får svårbegriplig betoning då det är på engelska.

Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt

 • Felmeddelande när användaren försöker spara term ligger före inmatningsfält.

Sökfunktionen fungerar dåligt i skärmläsare

Dessa saker försvårar användandet av sökfunktionen i skärmläsare

 • Rubrik och placeholder i inmatningsfält läses upp med engelsk betoning trots att det är svensk text.
 • Sökträffar läses inte upp.

Hur vi testat webbplatsen

Vetenskapsrådet lät en extern aktör göra en oberoende granskning av rut.registerforskning.se. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Granskningen levererades i form av en rapport den 9 januari 2019.

Vetenskapsrådet har succesivt utfört rättningar i samband med utveckling av nya versioner av verktyget. I samband med leveranser av rättningar genomför Vetenskapsrådet egen testning.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på rut.registerforskning.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda, att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar eller att felen planerats att korrigeras i samband med nya versioner av verktyget/sidan som ännu inte har släppts.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 oktober 2022.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.